LSDP Šiaulių miesto skyriaus programa 2023

 

Mūsų vertybės: laisvė, lygybė, bendrystė, socialinis teisingumas. Siekiame kurti visuomenę, kurioje nėra didelės socialinės atskirties, visi turi lygias galimybes, kiekvienas jaučiasi saugus dėl savo ateities, o stipresnis padeda silpnesniam.
Mūsų pamatinė filosofija – statyti, o ne griauti.
Mūsų tikslas – Augantys ir saugūs Šiauliai.

Savivaldos stiprinimas yra nuolatinė mūsų siekiamybė. Atvira ir veiksminga vietos savivalda – tai lygios galimybės, patikimas valdymas, aktyvios bendruomenės, darni raida. Dabarties iššūkių akivaizdoje Lietuvai kaip niekad svarbu turėti būtent tokią savivaldą, kuri būtų savarankiška ir gebėtų spręsti konkrečias žmonių problemas.

Džiaugdamiesi, kad Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičius pamažu didėja, pastebime silpną gyventojų aktyvumą dalyvaujant sprendimų priėmime. Sieksime, kad kiekvienas gyventojas galėtų laisvai reikšti savo nuomonę dėl savivaldybės priimamų sprendimų ir siūlyti jiems alternatyvas. Esame pasiruošę suvienyti politikus ir gyventojus bendram darbui, nes tik kartu pasieksime, kad ŠIAULIAI taptų nuolatos augančiu ir saugiu miestu.


Mūsų kryptys
:

Lygios teisės į gydymą – daugiau sveikatos!
Išsilavinimas kiekvienam – daugiau šviesos!
Energetikos inovacijos – mažesnės kainos!
Transporto plėtra – arčiau žmonių!
Užuovėja nuo negandų – ramesnė rytdiena!
Valdymas žmonėms – daugiau savivaldos!
Aplinkos tvarkymas ir įveiklinimas – daugiau švaros ir gerovės!

 

Lygios galimybės gauti gydymą – daugiau sveikatos!

Mūsų tikslas – greita ir efektyvi sveikatos priežiūra visiems gyventojams. Ir stiprinant sveikatą, ir užtikrinant geresnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Sieksime, kad kokybiškos bei savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams per įmanomai trumpiausią laiką.

Siekdami pritraukti jaunus specialistus į sveikatos priežiūros įstaigas, didinsime lėšas studijoms, įsikūrimui apmokėti.

Pagerinsime sveikatos priežiūros prieinamumą senjorams ir neįgaliesiems didindami vietų skaičių slaugos įstaigose ir savivaldybės globos namuose.

Užtikrinsime vaikų raidos ir vystymosi stebėseną, vaikų galimų sveikatos sutrikimų korekciją ir profilaktiką.

Remsime bendruomenių projektus, skatinančius fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, darbo ir poilsio pusiausvyrą, rekreacines paslaugas, sveiką senėjimą. Skatinsime sveikatingumo paslaugų sferą, viešą ir privačią partnerystę sporto ir sveikatos srityse.

Užtikrinsime stabilų ir ilgalaikį visuomenės sveikatai svarbių infrastruktūros objektų (pėsčiųjų, dviračių takų, trasų, viešosios infrastruktūros gamtoje) priežiūros ir plėtros finansavimą.

Išskirtinį dėmesį skirsime psichikos sveikatos strategijai įgyvendinti ir savižudybių skaičiui mažinti. Toliau vystysime jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą pasitelkdami tarpusavio pagalbos ir pagalbos sau modelius.


Išsilavinimas kiekvienam – daugiau šviesos
!

Sieksime, kad priėmimas į ugdymo įstaigas būtų aiškus ir skaidrus šiam tikslui pasitelkdami skaitmenizuotas priemones, kad butų išvengiama žmogiškųjų interpretacijų.

Įgyvendinsime mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pritraukimo programą per skatinamąsias stipendijas, pradedančiųjų mokytojų mentorystę, sistemą palikusių darbuotojų sugrąžinimą.

Didinsime psichologų etatų skaičių mokyklose orientuodamiesi į ekspertų rekomendacijas. Ieškosime optimalių sprendimų, kaip užtikrinti profesionalią psichologinę pagalbą kiekvienai mokyklai. Sieksime užtikrinti, kad klasėms, kuriose mokosi negalią ar kitus specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, būtų skiriama bent po vieną mokytojo padėjėją.

Sudarysime sąlygas papildomoms ugdymo veikloms, skirtoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams su negalia ar turintiems kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat vaikams, augantiems skurdą ir socialinę atskirtį patiriančiose šeimose.

Mokymąsi visą gyvenimą sieksime padaryti labiau prieinamą ir įtraukti socialines grupes, kurios šiomis programomis mažai naudojasi. Skatinsime bendradarbiavimą tarp vietinės užimtumo tarnybos, darbdavių ir profesinių sąjungų. Taip pat didinsime paramą nekvalifikuotų arba žemos kvalifikacijos suaugusiųjų kvalifikacijai kelti arba keisti, tai darant ne tik nedarbo periodu, bet ir esant darbo santykiams.

Stiprinsime neformalųjį suaugusiųjų švietimą, pagerinsime sąlygas apsirūpinti reikiama metodine medžiaga. Greta įprastų kvalifikacijos tobulinimo ir bendrųjų gebėjimų ugdymo programų plėtosime programas, skirtas visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais bei į asmens saviraišką ir savanoriškos veiklos projektus kreipiančias priemones.

Sieksime, kad Šiaulių Simono Daukanto gimnazija taptų regionine inžinerinės krypties gimnazija.

Investuosime į kultūros ir meno institucijas tam, kad jų teikiamos paslaugos būtų aukštos kokybės, prieinamos ir interaktyvios, skatintų papildomus lankytojų srautus.

Integruosime turizmo sektorių į kultūrines programas ir renginius, maršrutus, šventes. Sukursime programas, kurios apjungtų turistams patrauklias kultūros veiklas ir įvykius.


Energetikos inovacijos – mažesnės kainos!

Investuosime į visuomeninės paskirties ir daugiabučių pastatų geoterminio šildymo plėtrą. Taip pat remsime saulės kolektorių, nuotolinės saulės elektrinės ar šilumos siurblių įrengimą tokiuose namuose.

Spartinsime daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties pastatų renovacijos programą. Remsime mažąją renovaciją - greičiau ir už mažesnius kaštus atliekant tik būtiniausius energijos taupymo darbus.


Transporto plėtra – arčiau žmonių
!

Viešasis transportas didina miesto gyventojų mobilumą, mažina automobilių skaičių mieste, jų spūstis, gerina oro kokybę, mažina eismo sukeliamą triukšmą, todėl sieksime, kad miesto viešasis transportas būtų nemokamas.

Investuosime į viešojo transporto kokybę ir aprėptį. Miesto eismą planuosime teikdami prioritetą viešajam transportui – reguliuodami šviesoforus ir taikydami kitas priemones, užtikrinančias, kad viešasis transportas būtų greičiausias būdas judėti mieste piko metu.

Taip pat plėtosime kelių tinklą, gerinsime kelių infrastruktūrą, sparčiau įgyvendinsime žvyrkelių asfaltavimo programą.


Užuovėja nuo negandų – ramesnė rytdiena!

Skatinsime gyventojus tapti policijos rėmėjais, ugniagesiais savanoriais bei įsitraukti į nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos bei viešosios tvarkos užtikrinimo veiklas.

Skirsime didesnį dėmesį miesto civilinei saugai, ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymui.

Toliau plėtosime socialinio būsto tinklą. Sieksime, kad mieste būtų pastatytas daugiabutis, skirtas socialinio būsto laukiantiems šiauliečiams.


Valdymas žmonėms – daugiau savivaldos
!

Plėsime galimybes gyventojams patiems dalyvauti formuojant miesto biudžetą. Didinsime lėšas, skiriamas dalyvaujamajam biudžetui, siekdami išplėsti bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimą.

Diegsime ir plėsime vietos apklausas bei „mišraus valdymo“ praktikas, į klausimų svarstymą miesto tarybos komitetų ar seniūnijų lygmeniu kartu įtraukdami motyvuotus gyventojus.

Stiprinsime seniūnijas. Pasirūpinsime, kad kiekvienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje darniai veiktų vietos gyventojų ir jų interesams atstovaujančių asmenų (seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų) informavimo, konsultavimosi su jais ir bendruomeninių organizacijų įgalinimo sutartiniu pagrindu teikti dalį viešųjų paslaugų sistema.

Užtikrinsime, kad visuomenė būtų deramai įtraukta į miesto teritorinį planavimą, galėtų laiku teikti motyvuotus siūlymus ir pageidavimus.


Aplinkos tvarkymas ir įveiklinimas – daugiau švaros ir gerovės!

Remsime verslo poreikius atitinkančių teritorijų, sklypų bei pastatų pritaikymą reikšmingų investicijų pritraukimui, taip kuriant naujas darbo vietas, infrastruktūrą ir veiklos potencialą.

Plėtosime viešąsias erdves, įrengiant fontanus, tvenkinius, pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimų bei sporto atvirame ore aikšteles, suoliukus. Tvarkydami viešąsias erdves, nepaversime jų trinkelių ir asfalto aikštėmis. Išsaugosime sveikus medžius. Skatinsime naujų vietinių augalų sodinimą.

Rūpinsimės triukšmo ir nuodingų atliekų patekimo į aplinką prevencija. Remsime žmonių sveikatai ir aplinkai saugų bei efektyvų atliekų tvarkymą ir racionalų atliekų medžiaginių ir energetinių išteklių naudojimą.

Sieksime, kad požeminių ir antžeminių konteinerių priežiūra ir nuolatinis šiukšlių išvežimas būtų organizuojamas tinkamai, komunalinių atliekų surinkimo vietos nebūtų miesto „piktžaizdėmis“.


Socialdemokratų kandidatė į Šiaulių miesto merus Roma Janušonienė ir socialdemokratų kandidatai į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą

PAŽADA

 • visais miestui svarbiais klausimais tartis su gyventojais;

 • tęsti pradėtus miestui svarbius projektus.

SIEKS

 • kad lėšos, skiriamos žvyruotų gatvių asfaltavimui, kiemų tvarkymui, šaligatvių įrengimui, kelių remontui padvigubėtų;

 • kad kelionės miesto maršrutiniais autobusais taptų nemokamos;

 • kad Talkšos ežerą suptų naujas pažintinis takas;

 • kad būtų renovuoti visi ekonomiškai neefektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai;

 • kad mieste būtų pastatytas daugiabutis, skirtas socialinio būsto laukiantiems šiauliečiams;

 • kad Pabalių turgaus privatizavimas būtų atšauktas;

 • kad Zubovų rūmai būtų sugrąžinti miestui;

 • kad ženkliai padidėtų lėšos visų miestui reikalingų specialistų pritraukimui;

 • kad miesto bendruomenės turėtų savo namus;

 • kad komunalinių atliekų surinkimo vietos nebūtų miesto „piktžaizdėmis“;

 • kad biudžetinėms įstaigoms būtų sugrąžintas didesnis savarankiškumas;

 • kad mokiniams, pasirinkusiems miestui reikalingas profesijas ir planuojantiems grįžti dirbti Šiauliuose, visų studijų laikotarpiu būtų skiriama finansinė parama.

Close