Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) 2018 m. veiklos ataskaita

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) 2018 m. veiklos ataskaita

Visi 5 Socialdemokratų frakcijai priklausantys Tarybos nariai dirba miesto Tarybos komitetuose, priklauso įvairioms komisijoms, darbo grupėms:

 1. Sartauskas - Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Šiaulių miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybos, Bendruomenės sveikatos tarybos narys, UAB ” Busturas” kainų perskaičiavimo darbo grupės narys.
 2. Vyšniauskas – Šiaulių miesto savivaldybės Socialdemokratų frakcijos vadovas, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, Kontrolės komiteto, Antikorupcinės komisijos, Saugaus eismo komisijos, Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos, Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos, Šiaulių teritorinė ligonių kasos tarybos, darbo grupės dėl žemės mokesčių, nekilnojamojo turto mokesčių ir žemės nuomos teritorijų nustatymo, darbo grupės Šiaulių oro uostui plėtoti, darbo grupės UAB „Busturas“ profesinės sąjungos ,,Solidarumas‘‘ surengtų mitingų, susidariusios situacijos įvertinimo ir išvadų bei pasiūlymų pateikimo narys, mero A. Visocko įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo, pateiktiems faktams ištirti komisijos pirmininkas.
 3. Žakarienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos vadovo pavaduotoja, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, Šiaulių miesto kultūros centro tarybos narė.
 4. Žakaris – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto narys.
 5. Žuklijienė - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos, Peticijų komisijos narė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus darbo grupės dėl Šiaulių miesto mokyklų tinklo narė.

Svarbiausi Socialdemokratų frakcijos atlikti darbai:

Įvyko 60 Socialdemokratų frakcijos posėdžių. Posėdžiuose svarstyti Tarybai teikiamų sprendimų projektai, rengti susitikimai su savivaldybės administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotojais, savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento, Švietimo, kultūros ir sporto departamento darbuotojais, bendrojo lavinimo mokyklų, dalyvaujančių kultūrinėse edukacinėse programose bei kultūros įstaigų, rengiančių kultūrines edukacines programas, atstovais, svarstyti kiti miestui aktualūs klausimai.

Susitikime su savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento darbuotojais aptarti savivaldybės administracijos parengti sprendimų projektai, išsakytos pastabos. Susitikime su Švietimo, kultūros ir sporto departamento darbuotojais, bendrojo lavinimo mokyklų, dalyvaujančių kultūrinėse edukacinėse programose bei kultūros įstaigų, rengiančių kultūrines edukacines programas, atstovais aptarti pasiekimai/nesėkmės dalyvaujant kultūrinėse edukacinėse programose, vykdomose iš lėšų, kurias Socialdemokratų frakcijos iniciatyva bendrojo lavinimo mokykloms skyrė savivaldybės taryba.

Socialdemokratų frakcija surengė 5 išvažiuojamuosius posėdžius.

Savivaldybės administracijai išreiškus norą Jaunųjų technikų centrą iškelti į kitas patalpas, prijungiant jį prie „Saulėtekio“ gimnazijos, Socialdemokratų frakcija lankėsi centre, susitiko su bendruomene, išklausė argumentus, kodėl ši įstaiga turėtų išlikti savarankiška įstaiga tose pačiose patalpose. Frakcijos nariai siekė, kad centro bendruomenės pageidavimas būtų išgirstas, aktyviai dalyvavo JTC bendruomenės ir savivaldybės administracijos atstovų susitikimuose, dalyvavo diskusijose.

Savivaldybės administracijai išreiškus norą Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Centro poliklinikos, o centro bendruomenei išreiškus pageidavimą išlikti savarankiška įstaiga, Socialdemokratų frakcija lankėsi centre, bendravo su administracija, darbuotojais ir klientais, dalyvavo bendruomenės susirinkime. Pasiekta, kad Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras ir toliau išliktų savarankiška įstaiga.

Gyventojų ir gėlėmis prekiaujančių asmenų prašymu Socialdemokratų frakcija lankėsi Ginkūnų kapinėse, apžiūrėjo kapinių teritoriją, susitiko su prekiautojais gėlėmis, išklausė skundus dėl mokesčių už prekybos vietas, dėl blogų darbo sąlygų. Dėl po lietaus pelkynais tampančių kapinių takų kreiptasi į savivaldybės administraciją, duobės užpiltos žvyru. Parengtas sprendimo projektas dėl mokesčių už prekybos vietas.

Socialdemokratų frakcija Tarybos posėdyje nepritarusi automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato Aido g. 12 nuomai, kadangi ji reikalinga pietinio rajono gyventojams, surengė išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu apžiūrėjo aikštelę, bendravo su gyventojais, išklausė jų pastabas dėl aikštelės apšvietimo būtinybės, klaidinančio ženklo panaikinimo.

2018 metais buvo įgyvendintos šios Socialdemokratų frakcijos iniciatyvos:

 • Susitikime su socialinių įstaigų vadovais gavus informaciją apie labai mažą socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, 2018 m. numatytos lėšos ir šiems darbuotojams darbo užmokestis padidintas 15 proc.;
 • Susitikus su buvusio fabriko „Nuklonas“ teritorijoje verslą kuriančiais verslininkais, jiems sutikus parengti Nuklono gatvės rekonstrukcijos projektą, 2018 m. skirtos lėšos ir pradėti šios gatvės kapitalinio remonto darbai, kurie bus baigti iki 2019 m. birželio mėn.
 • Įgyvendinta dar 2017 m. Socialdemokratų frakcijos teikta iniciatyva kasmet lapkričio 1 d. miestiečius nemokamai vežti UAB „Busturas“ autobusais.
 • 2018 m. savivaldybės biudžete numatytos lėšos ir pradėta P. Avižonio regos centro baseino rekonstrukcija.
 • Padidintas finansavimas nevyriausybinių organizacijų projektams.
 • Socialdemokratų frakcijos iniciatyva skirtos premijos geriausiems miesto mokytojams.
 • Frakcijos iniciatyva nuo 2018 m. kiekvieno mokinio edukacinei pažintinei veiklai skiriamos papildomos lėšos.

Atsižvelgiant į šiauliečių pageidavimus ir bendradarbiaujant su rėmėjais ženkliai prisidėta prie:

 • Vaikų žaidimų ir poilsio parke „Beržynėlis“ jaukios laisvalaikio praleidimo žaidimų aikštelės 4 stalų įrengimo;
 • Šiaulių kurčiųjų bendruomenės prašymo - laidos per ŠTV gestų kalba transliavimo;
 • Šiaulių tautodailininkų sąjungos prašymo dėl salono „Devyni broliai“ remonto.

Socialdemokratų frakcija parengė 7 sprendimų projektus:

 1. Dėl masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo Šiauliuose statyti meninį kūrinį „1 JAV centas“.

Penkiems iš septynių Socialdemokratų frakcijos parengtų sprendimų projektų pritarta Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžiuose.

Socialdemokratų frakcijos nariai gyventojų prašymais daugiau nei 60 kartų kreipėsi į įvairias institucijas: miesto merą, Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, UAB „Busturas“, Vidaus reikalų ministeriją ir kt. Kreiptasi įvairiausiais klausimais: dėl didesnio socialinio būsto skyrimo neįgaliai mamai ir negalią turinčiai jos nepilnametei dukrai, socialinės paramos, lygių teisių įsidarbinant, švietimo įstaigų darbo, jų bazės gerinimo, darbuotojų teisių pažeidimo, paramos išleidžiant knygą ,,Menų pavilioti“, eilėraščių knygos išleidimo, miesto autobusų tvarkaraščių, suolelių įrengimo prie miesto autobusų stoties esančioje stotelėje, Teisuolių skverelio įrengimo terminų, žydų kapinių ir kapaviečių išniekinimo, miesto infrastruktūros, J. Basanavičiaus gatvės remonto, neįgaliųjų ir pensinio amžiaus žmonių prekybos savo gamybos rankdarbiais miesto masinių renginių metu, šaligatvio/pėsčiųjų tako įrengimo prie Šiaulių logopedinės mokyklos Ikimokyklinio skyriaus, melioracijos griovių priežiūros Medelyno rajone, slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos išmokėjimo mirusios pilietės artimiesiems, perėjų žymėjimo Aerouosto gatvėje, vienišos garbaus amžiaus pilietės priežiūros, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei vietos savivaldos įstatymo normų taikymo švietimo įstaigų vadovams ir kt.

Socialdemokratų frakcija kartu su administracijos direktoriaus pavaduotoju G. Sitniku inicijavo vaikų piešinių konkursą „Laisva Lietuva-28“, iš asmeninių lėšų įsteigė prizą - dviratį ir atminimo dovanėles. Piešinių konkurse dalyvavo atstovai iš 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Lankydamiesi šiose įstaigose frakcijos nariai susitiko su įstaigų darbuotojais, išklausė pageidavimus ir skundus, stengėsi spręsti išsakytas problemas.

Socialdemokratų frakcija surengė dvi spaudos konferencijas, kuriose  pristatė frakcijos veiklą, parengtus sprendimų projektus, pasisakė aktualiais miesto gyventojams klausimais.

Visi socialdemokratų frakcijos nariai nuolat susitikinėjo su rinkėjais, apie frakcijos darbus bei iniciatyvas informavo skyriaus bičiulius bei miestiečius radijo stoties RS2 laidose „Aktualijos iš pirmų lūpų“, LSDP Šiaulių miesto skyriaus interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, pagal galimybes stengėsi išsakyti frakcijos poziciją žiniasklaidos priemonėse.

Frakcijos nariai aktyviai dalyvavo viešuose pristatymuose-diskusijose savivaldybėje, miesto švietimo, kultūros, sporto bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginiuose, Šiaulių pramonininkų asociacijos konferencijose, įvairiuose miesto renginiuose, akcijose, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai atstovauta Parnu vykusioje vasaros sezono atidarymo ir Estijos 100 – mečio paminėjimo bei Chmelnickio (Ukraina) miesto 587 – jo gimtadienio  šventėse.

Close