Romos Janušonienės ataskaita 2023m.

Romos Janušonienės ataskaita 2023m.

 Mieli šiauliečiai,

 

    Atsiskaityti už savivaldybės tarybos nario veiklą yra ne tik teisės aktų  nurodyta prievolė, bet ir  mano asmeninė pareiga prieš Jus. Noriu padėkoti už išreikštą pasitikėjimą, nuolatinį palaikymą ir bendradarbiavimą.

   Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2024-04-11  susirinko į savo pirmąjį posėdį, kur pirmą kartą tapau Šiaulių miesto  tarybos nare. Duota priesaika įpareigoja dirbti  garbingai ir sąžiningai, todėl  apžvelgsiu  2023 metus.  

 Pareigos

- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos grupės narė.

- Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos Miesto ūkio komiteto narė.

- Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto narė.

- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė.

- Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos narė.

   Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių grupė veikia opozicijoje ir nuo 2023 m. lapkričio 5 d. esu Opozicijos lyderė.

 Lankomumas

    2023-04-11–2023-12-31 įvyko 9 Tarybos posėdžiai. Visi Tarybos posėdžiai vyko gyvai tarybos posėdžių salėje. Komitetų posėdžiai ir toliau vyko nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis –  vaizdo konferencinio ryšio platforma „Zoom“.

   2023-04-11–2023-12-31 pateikti 296 Tarybos sprendimų projektai. Iš jų buvo pritarta 284, nepritarta ar išbraukti iš Tarybos posėdžio darbotvarkės 12 sprendimų projektų.  Apie lankomumą yra skalbiama viešai http://atviri.siauliai.lt/tema/demokratija/tarybos-nariu-lankomumas/.

   Dalyvavau visuose Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose. Iš 18 įvykusių  komitetų  posėdžių 17 dalyvavau.

Darbas su gyventojais

 

 Vykdydama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės veiklą nuolatos bendrauju su šiauliečiais:

 • per savo „Facebook“ paskyrą;
 • kiekvieną pirmadienį nuo 30-18.30 val. gyvai šiauliečius priimu Aušros al. 15, Šiauliai;
 • vedu tiesioginę radio laidą „ Aktualijos iš pirmų lūpų“ per RS2 .

Priėmimu laiku į mane kreipėsi  daugiau kaip 20 asmenų  su įvairiomis problemomis: dėl priėmimo į ugdymo įstaigas, socialinių  paslaugų gavimo, socialinio  būsto nuomos, gatvių ir kiemo remonto darbų, triukšmo. Suteiktos konsultacijos dėl daugiabučių namų renovacijos vykdymo,  dėl šiukšlių prie konteinerių, komunalinių atliekų  rūšiavimo ir t. t.

        Vieneri metai baigėsi labai greitai ir juos  įvardinčiau  kaip pažintiniais. Ne mažai laiko skyriau susipažinti su savivaldybės darbo veikla ir organizavimu, nes Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priėmė  naują Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakciją  ir šio įstatymo naujos redakcijos nuostatos buvo pradėtos taikyti nuo 2023-04-11. Naujas Vietos savivaldos  įstatymas  pakeitė iki ne tik  savivaldybės  administracijos, Tarybos narių,  bet  ir Šiaulių miesto Mero darbo funkcijas.

Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla

        Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos, miesto ūkio ir aplinkos, aplinkosaugos ir miesto tvarkymo,  infrastruktūros, statybos ir renovacijos.

     Nuo 2023 m. balandžio 11 d. įvyko 12 komiteto posėdžių. Visi posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencinio ryšio platforma „Zoom“. Komiteto posėdžių metu buvo apsvarstyti 226 klausimai: iš svarstytų 225 Tarybos sprendimų projektų pritarta – 222, dėl 2 Tarybos sprendimo projektų sprendimas nepriimtas, dėl 1 sprendimo projekto nuspręsta išreikšti nuomonę balsuojant Tarybos posėdžio metu. Komitetas pateikė 1 rekomendaciją ir 1 siūlymą Savivaldybės administracijai bei jos skyriams, 1 klausimą apsvarstė.

Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto ūkiui, plėtrai ir gyventojams svarbius klausimus:

 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės merui keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl techninės klaidos Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo dokumente ištaisymo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo ir Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine“ pakeitimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir operatoriaus veiklos sutarčių patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir sprendimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano ir jo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.
 • Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Dėl kai kurių detaliųjų planų panaikinimo.
 • Dėl savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo akto (-ų) pasirašymo.

Kontrolės komiteto veikla

 

       Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, savo veikloje vadovaudamasis teisės aktais ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamentu, dirbo pagal 2023 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-344 patvirtintą 2023 metų veiklos programą.

       Kontrolės komiteto veiklos tikslai – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų ir jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais: t. y. nuo struktūros iki funkcijų. Įvyko 6 Kontrolės komiteto posėdžiai. Visi posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencinio ryšio platforma „Zoom“. Kontrolės komitetas apsvarstė 10 klausimų ir pateikė Šiaulių miesto savivaldybės tarybai išvadą dėl Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų.

        Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, tad posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik Kontrolės komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, atstovai.

        Kontrolės komitetas svarstė šiuos klausimus:

 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.
 • Dėl informacijos apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano vykdymą.
 • Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano tikslinimo ir papildymo.
 • Dėl krepšinio klubas „Šiauliai“ finansavimo.
 • Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano keitimo.
 • Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projekto svarstymo ir pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.
 • Dėl 2024 metų Kontrolės ir audito tarnybos programos sąmatos.
 • Dėl 2024 metų Kontrolės ir audito tarnybos patikslinto veiklos plano projekto.
 • Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų biudžeto asignavimų vertinimo ir išvadų dėl jų savivaldybės tarybai teikimas.
 • Dėl informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano vykdymą.

      Kontrolės komitetas dirbo principingai ir atsakingai, komiteto nariai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė prašymus bei pasiūlymus.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija veikla

 

           Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos (toliau – Etikos komisija) pirmininkė Roma Janušonienė, nariai: Irina Barabanova, Gediminas Beržinis Beržinskas, Diana Cibulskienė, Rima Juškienė, Vytautas Juškus, Virginijus Kinčinaitis, Zakiras Medžidovas, Pranas Nainys, Juozas Pabrėža, Gintautas Sitnikas, Saulius Stasiūnas, Jovita Vičienė, Irena Vidžiūnienė ir Aurimas Žvinys.

Etikos komisija nuo 2023 m. balandžio 11 d. iki gruodžio 31 d. rinkosi į 7 posėdžius:

2023 m. birželio 15 d. posėdyje buvo renkamas Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas. Etikos komisijos pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Vytautas Juškus. Kandidatūra teikta tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai.

2023 m. birželio 22 d. posėdyje buvo svarstomi trys klausimai, t. y. dėl I. R., J. J. Ir Lietuvos žmogaus teisių centro (toliau – LŽTC) pateiktų skundų. Dėl Pareiškėjų I. R. ir J. J. pateiktų skundų Etikos komisija atsisakė pradėti tyrimus. Dėl LŽTC teikto skundo Etikos komisija pradėjo politiko elgesio tyrimą, tačiau posėdžio metu apklaususi politiką bei ištyrusi skundui aktualias aplinkybes nusprendė nutraukti pradėtą tyrimą vadovaujantis Etikos komisijos nuostatų 40 punktu. Po šio posėdžio Etikos komisija teikė Šiaulių miesto merui rekomendaciją nuolat priminti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams apie Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) keliamus reikalavimus, taip pat teikė rekomendaciją Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams nepamiršti, kad jie viešojoje erdvėje atstovauja ne tik savo asmeninius, bet ir Šiaulių miesto savivaldybės interesus ir turėtų elgtis korektiškai, sąžiningai, atsakingai bei laikytis Įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimų.

2023 m. liepos 24 d. posėdyje buvo svarstomas vienas klausimas, t. y. dėl Z. M. skundo. Posėdžio metu Etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Z. M. skundo.

2023 m. rugpjūčio 7 d. posėdyje buvo svarstyti du klausimai, t. y. dėl R. J. Skundo ir A. D. skundo. Abiem atvejais Etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl gautų skundų.

2023 m. gruodžio 4 d. posėdyje buvo svarstomas vienas klausimas, t. y. dėl M. Š. skundo. Posėdžio metu Etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo gauto skundo pagrindu.

2023 m. gruodžio 18 d. posėdyje buvo svarstomas vienas klausimas, t. y. dėl A. V. skundo dėl Z. M. elgesio. Posėdžio metu buvo nuspręsta pradėti tyrimą dėl Z. M. elgesio.

2023 m. gruodžio 28 d. posėdyje buvo svarstomi du klausimai, t. y. dėl V. A. B. skundo ir dėl I. B. skundo. Posėdžio metu Etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl V. A. B. skundo. Svarstydama klausimą dėl I. B. skundo, Etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą.

Per 2023 metus Etikos komisija pažeidimų nenustatė ir skelbtinų sprendimų nepriėmė.

Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

 

                      Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVOT) nariai: Gediminas Beržinis Beržinskas, Juozas Pabrėža, Jovita Vičienė ir Irena Vidžiūnienė. Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba nuo 2023 m. balandžio 11 d. organizavo 6 posėdžius, kurių metu sprendė klausimus, susijusius su NVO finansavimo konkursų prioritetų nustatymu, NVO patirties pasidalinimo konferencijos organizavimu. 2023 m. rudenį Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino naujos sudėties NVOT, kuri sieks plėtoti ir skatinti Šiaulių miesto NVO veiklą iki 2025 m. pabaigos.

 

Šiaulių miesto savivaldybės projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos nariai: Roma Janušonienė, Jonas Bartkus, Gintautas Sitnikas, Rima Juškienė, Simona Potelienė. Šios tarybos posėdis vyko 2023 m. rugsėjo 27 d. Posėdžio metu aptarti projektai, kuriuos planuojama finansuoti 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis regioninio planavimo būdu.

Išlaidos

          Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priėmė naują Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2053. Šiuo įstatymu keičiama tarybos nario veiklos apmokėjimo forma. Tarybos nariai nuo liepos 1 d. nebegauna išmokų už patirtas išlaidas bei apmokėjimo už faktiškai sugaištą laiką. Tarybos nariams mokamas atlyginimas, siekiantis 20 % Savivaldybės mero atlyginimo. Šis atlyginimas mažinamas proporcingai nelankytų posėdžių skaičiui. Duomenys apie Tarybos narių 2023 m. gautą atlyginimą skelbiami viešai Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt .

Pagarbiai,

Roma Janušonienė

Tel.: +37069844558

El.paštas romajanusoniene@gmail.com

FB puslapis: Roma Janusoniene

Close