Patvirtinta:
LSDP Šiaulių m. skyriaus
konferencijos 2011-09-26
nutarimu

Papildyta:
LSDP Šiaulių m. skyriaus
konferencijos 2014-03-03
nutarimu

Pakeista ir papildyta:
LSDP Šiaulių m. skyriaus
konferencijos 2017-04-03
nutarimu

Pakeista ir papildyta:
LSDP Šiaulių m. skyriaus
konferencijos 2021-03-15
nutarimu

Pakeista ir papildyta:
LSDP Šiaulių m. skyriaus
konferencijos 2023-05-03
nutarimu

LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIAUS

Į S T A T A I

BENDROJI DALIS

1. LSDP Šiaulių miesto skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. Šiaulių miesto savivaldybėje gali veikti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.
2. Šiaulių miesto skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
3.1. Atstovauti LSDP Šiaulių miesto savivaldybėje.
3.2. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant bei įgyvendinant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
3.3. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.
3.4. Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.

3.5. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.
3.6. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai nuolat būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinio centro medžiagą.
3.7. Organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.
3.8. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.
4. Šiaulių miesto skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę (Aušros al. 15, Šiauliai), sąskaitą banke ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

5. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį patikslina partijos narių įskaitą. LSDP narių apskaita tvarkoma pagal LSDP prezidiumo patvirtintą instrukciją.
6. Šiaulių miesto skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu, atskirais atvejais gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Partijos grupių negali būti daugiau, nei savivaldybių tarybų rinkimuose veikiančių rinkimų apylinkių. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba (prezidiumas).
7. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas. Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius bei iždininkas vienu metu negali būti ir grupės pirmininku, jo pavaduotojais ar iždininku.
8. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, išskyrus išstojusius ar pašalintus iš partijos, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba (prezidiumas), veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriuje numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir siūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.
9. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Paprastai partijos narys grupę pasirenka pagal gyvenamąją arba darbo vietą.
10. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu partijos nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimą, kaip dalyvauti partijos veikloje, pasidomėti gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą.
11. Aukščiausias Šiaulių miesto skyriaus organas yra narių susirinkimas arba delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą (konferenciją) šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Delegatai į konferenciją renkami partijos teritorinėse grupėse pagal skyriaus tarybos nustatytą vienodą atstovavimo normą. Konferencijoje gali dalyvauti ir kiti skyriaus nariai (ne delegatai), bet be balsavimo teisės. Visuotiname skyriaus narių susirinkime dalyvauja visi skyriaus nariai. Skyriaus taryboje sudaryta ir skyriaus pirmininko pasirašyta susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė skelbiama skyriaus žiniatinklio svetainėje www.lsdpsiauliai.lt ir skyriaus būstinėje viešai, ne vėliau kaip dvi savaitės iki susirinkimo (konferencijos) pradžios . Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja 2/3 delegatų, o skyriaus susirinkimas – kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės balsavimo teisę turinčiųjų, posėdyje dalyvaujančių balsais. Visuose renkamuose skyriaus organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti LSDP Statute nustatytos normos.
12. Skyriaus susirinkimas arba konferencija:
12.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.
12.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
12.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.
12.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos (grupės) ataskaitas ir vertina jų darbą.
12.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pirmininko pirmąjį pavaduotoją, pavaduotojus, žiniatinklio svetainės redaktorių, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją. Etikos ir procedūrų bei finansų komisijų nariai negali būti renkami į tarybą. Jei nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iš finansų komisijos ar etikos ir procedūrų komisijos pasitraukia narys, jo vietą užima kitas daugiausia balsų skyriaus susirinkime/konferencijoje surinkęs ir į komisiją nepatekęs narys. Skyriaus pirmininko pavaduotojais yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos seniūnas, skyriaus Garbės pirmininkas, kiti skyriaus pirmininko pasiūlyti skyriaus nariai. Jei pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas, negali eiti savo pareigų, jų įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.
12.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
12.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.
12.8. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.
12.9. Skyriaus tarybos narių ir pirmininko pavaduotojų skaičių nustato skyriaus susirinkimas arba konferencija.
13. LSDP skyriaus taryba:

13.1. Skyriaus tarybą sudaro:
13.1.1. Skyriaus pirmininkas, pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, iždininkas, žiniatinklio svetainės redaktorius,
13.1.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai,
13.1.3. Skyriaus partijos grupių, kuriose 7-20 narių, pirmininkai arba pavaduotojai ir grupių, kuriose yra daugiau nei 20 narių pirmininkai ir pavaduotojai,
13.1.4. LSDJS Šiaulių skyriaus pirmininkas, LSDMS Šiaulių klubo pirmininkė, LSS Šiaulių skyriaus vadovas arba kiti tų organizacijų paskirti asmenys, jeigu jie yra LSDP nariai.
13.1.5. Kiti skyriaus susirinkime (konferencijoje) išrinkti nariai.
13.2. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, o jeigu jis nerenkamas – skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos nariai apie numatomą posėdžio datą informuojami ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio sušaukimo.
13.3. LSDP Šiaulių miesto skyriaus tarybos funkcijos:
13.3.1. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą, sudaro rinkimų štabą, prireikus gali iš tarybos narių rinkti prezidiumą.
13.3.2. Priima naujus bei tvirtina grupėse priimtus sprendimus dėl partijos narių priėmimo ir išstojimo. Išstoję ar pašalinti partijos nariai į LSDP gali būti priimami, jei už jų priėmimą balsuoja dauguma tarybos narių.
13.3.3. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų (konferencijų), aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
13.3.4. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.
13.3.5. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.
13.3.6. Tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną bei frakcijos veiklos tvarką (reglamentą).
13.3.7. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
13.3.8. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės mero, mero pavaduotojų ir administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo.
13.3.9. Steigia nuolatinius ir/ar laikinus komitetus, komisijas, klubus, tvirtina jų darbo reglamentus.
14. Skyriaus prezidiumas.

14.1. Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, iždininkas, žiniatinklio redaktorius, kiti skyriaus pirmininko pasiūlyti ir tarybos patvirtinti nariai.
14.2. Prezidiumas vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių.
14.2.1. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, skyriaus tarybos pavedimu registruoja partijos grupes, koordinuoja poskyrių ir grupių veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
14.2.2. Priima naujus bei tvirtina grupėse priimtus sprendimus dėl partijos narių priėmimo.
14.2.3. Svarsto partijos narių pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP ar narystės partijoje sustabdymo.
14.2.4. Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu gali partijos nariui pareikšti papeikimą, pašalinti jį iš LSDP ar sustabdyti jo narystę partijoje.
14.2.5. Priima sprendimus dėl lengvatų suteikimo nariams, negalintiems mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio.
14.2.6. Tvirtina skyriaus lėšų naudojimą.
14.2.7. Analizuoja partijos grupių veiklą.
14.2.8. Analizuoja miesto gyvenimo problemas, teikia siūlymus savivaldybės tarybos nariams.
14.2.9. Skyriaus rinkimų štabo vadovo teikimu tvirtina rinkimų štabo sudėtį bei veiklos planus.
Partijos grupių teikimu tvirtina skyriaus atstovus į rinkimų ir referendumų komisijas.
14.3. Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdis taip pat gali būti sušauktas raštu reikalaujant 1/3 prezidiumo narių. Šiuo atveju posėdį privalo sušaukti skyriaus atsakingasis sekretorius. Darbotvarkė ir nutarimų projektai turi būti pateikti prezidiumo nariams ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki posėdžio datos. Prezidiumo posėdis ypatingos skubos klausimams apsvarstyti turi būti sušauktas per 1 dieną. Šiuo atveju prezidiumo nariai apie posėdį ir
jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.
15. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, žiniatinklio svetainės redaktoriui, tarybos nariams, esant poreikiui, gali pasiskirti patarėją (-us) ir jam (jiems) numatyti pareigybines funkcijas. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingasuž informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.
16. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.
17. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.
18. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) skyriuose ir grupėse sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

19. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) savo veikloje vadovaujasi skyriaus taryboje patvirtinta frakcijos veiklos tvarka (reglamentu), nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą ją informuoja ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
20. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje bei skyriaus tarybos veikloje.
21. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS,
VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

22. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
23. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

24. Šiaulių miesto skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
25. Skyriaus lėšos, tarybai (prezidiumui) pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.
26. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.

27. LSDP narys moka mėnesinį nario mokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Nedirbantys partijos nariai, sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir nedirbantys mokiniai bei studentai nario mokesčio nemoka, tačiau turintys galimybes gali jį mokėti savo nuožiūra nusistatę mokesčio dydį.
28. LSDP nario mokestis mokamas skyriaus partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka.
Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį LSDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus.
29. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Nario mokestį galima mokėti ir atliekant pavedimą į skyriaus sąskaitą banke.
Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis nuolat informuoja partijos skyriaus tarybą (prezidiumą) apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

30. Keisti ir papildyti skyriaus įstatus iniciatyvos teisę turi Taryba, Prezidiumas ir Skyriaus pirmininkas.
31. Įstatai keičiami ar papildomi skyriaus susirinkimo arba konferencijos nutarimu.
32. Pasikeitus LSDP statutui ir atsiradus prieštaravimams tarp Statuto ir šių įstatų, taip pat sprendžiant skyriaus veiklos klausimus, kurie nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos LSDP statuto nuostatos.

Close