Skyriaus finansų komisijos nuostatai

LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIAUS FINANSŲ KOMISIJOS NUOSTATAI
(priimti LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansų komisijos posėdyje 2017 m. gruodžio 4 d.)

Šiais nuostatais, vadovaujantis LSDP statutu, nustatoma LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansų komisijos kompetencija, struktūra, posėdžių organizavimo tvarka.

I SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansų komisija (toliau - Komisija) yra renkama Skyriaus konferencijoje ir jai atskaitinga savarankiška partijos institucija, įgyvendinanti partijos statute ir šiuose nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas.
 2. Komisija tikrina LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansinę veiklą.
 3. Šiaulių miesto skyrius turi vadovautis Komisijos išvadomis dėl finansinės veiklos.
 4. Komisija dirba pagal LSDP Šiaulių miesto skyriaus priimtus ir jo veiklą reglamentuojančius įstatus.
 5. LSDP konferencijoje išklausoma ir vertinama Komisijos veiklos ataskaita.

II SKIRSNIS
KOMISIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

 1. Komisijos veikla grindžiama nešališkumo ir objektyvumo principais.
 2. Komisija siekia, kad LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansinė veikla būtų efektyvi.

III SKIRSNIS
KOMISIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Komisija renkama iš ne daugiau kaip 5 narių.
 2. Į Komisiją negali būtį renkami LSDP Šiaulių miesto skyriaus tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai. Komisijos nariai, pusę metų nemokantys nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus.
 3. Komisijoje vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 2/3.
 4. Komisija gali patenkinti savo nario prašymą atsistatydinti iš pareigų šioje komisijoje. Komisijos nario įgaliojimai taip pat nutrūksta, gavus partinę nuobaudą, papeikimą arba pasibaigus jo narystei LSDP.
 5. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas išrenkami iš Komisijos narių tarpo daugiau kaip pusės Komisijos posėdyje dalyvaujančiųjų balsais. Sekretoriaus pareigas atlieka bet kuris Komisijos narys rotacijos pagrindu.
 6. Komisijos pirmininkas:
  • Organizuoja Komisijos darbą.
  • Šaukia ir veda posėdžius.
  • Pasirašo Komisijos nutarimus ir išvadas.
  • Dalyvauja LSDP Šiaulių miesto skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžiuose.
 7. Komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Komisijos pirmininko pavedimus, o pirmininkui nesant arba jam negalint eiti savo pareigų, laikinai eina pirmininko pareigas.
 8. Komisija iš savo narių gali išsirinkti posėdžių sekretorių, kuris protokoluoja posėdžius, kartu su pirmininku pasirašo protokolus ir atlieka kitą organizacinį darbą.

IV SKIRSNIS
KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Komisija veikia pagal savo posėdyje patvirtintus darbo planus, taip pat svarsto ir kitus, jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 2. Komisijos posėdžiai:
  • Teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių.
  • Komisijos posėdžius kviečia pirmininkas arba jį pavaduojantis pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš savaitę, o rengiant po sėdį skubos tvarka – ne vėliau kaip prieš tris dienas, informuoja Komisijos narius apie posėdžio darbotvarkę vei posėdžio vietą ir laiką.
  • Visi Komisijos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
  • Kiekvienas posėdžio dalyvis turi teisę reikalauti įtraukti į protokolą savo atskirąją nuomonę.
  • Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę pateikti rašytinius paklausimus LSDP Šiaulių miesto skyriui bei partijos organams. Komisija klausimus gali siųsti bei reikalingus dokumentus iš nurodytų subjektų gauti paštu/faksu/elektroniniu paštu. LSDP Šiaulių miesto skyriaus nariai ir kiti atsakingi asmenys privalo pateikti komisijai prašomus dokumentus per paklausime nurodytą terminą, priešingu atveju – negalėjimo pateikti nurodytus dokumentus priežastis.
  • Komisija gali priimti sprendimus (balsuoti) apklausos būdu elektroninių priemonių pagalba.

V SKIRSNIS
TIKRINIMO OBJEKTAI IR TVARKA

 1. Komisija, kontroliuodama LSDP Šiaulių miesto skyriaus finansinę veiklą, tikrina:
  • Turtą.
  • Lėšas.
  • Lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas.
  • Finansinę atskaitomybę.
  • Nario mokesčio mokėjimą.
 2. Tikrinimai atliekami Komisijos sprendimu arba Komisijos pirmininko raštišku pavedimu.
 3. Tikrina ar LSDP nariai, pretenduojantys dalyvauti partijos organų rinkimuose, ar pretendentai į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, nario mokestį moka statuto nustatyta tvarka.
 4. LSDP Šiaulių miesto skyriaus narius, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujančius partijos veikloje ir nemokančius nario mokesčio, Komisija perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūros komisijai dėl išbraukimo iš LSDP Šiaulių miesto skyriaus narių sąrašo.
 5. Atlikus tikrinimus, turi būti parengtos ataskaitos, kuriose išdėstomi tikrinimo rezultatai ir rekomendacijos.
 6. Tikrinimų rezultatai (ataskaitos) apsvarstomi Komisijos posėdžiuose ir, esant reikalui, priimami Komisijos nutarimai ar kitokie sprendimai.
 7. Nuostatai gali būti papildomi, keičiami arba pripažįstami netekę galios LSDP Šiaulių miesto skyriaus tarybos sprendimu.

LSDP Šiaulių miesto skyriaus
Finansų komisijos pirmininkė

Close