Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos nuostatai

LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIAUS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NUOSTATAI
(priimti LSDP Šiaulių miesto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos posėdyje 2013-05-06)

 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LSDP Šiaulių miesto skyriuje veikia skyriaus etikos ir procedūrų komisija.

1.2. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisijos) nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis taip pat LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus, priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo.

1.3. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, LSDP statutu, skyriaus įstatais, šiais nuostatais bei etikos ir moralės principais.

II SKIRSNIS. KOMISIJOS SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA

2.1. Komisijos narius dvejų metų laikotarpiui renka LSDP skyriaus susirinkimas ar konferencija iš kandidatų, kuriuos pateikia partijos grupės, pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą priklausančioms tam skyriui.

2.2. Komisijos nariu gali būti renkamas bet kuris to LSDP skyriaus narys, turintis ne mažesnį kaip dviejų metų partinį stažą, išskyrus LSDP skyriaus tarybos ir skyriaus finansų komisijos narius. Komisijos narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus.

2.3. Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo pagrindai nustatyti LSDP Statuto IV skirsnio 58 straipsnyje. Komisijos nario įgaliojimai taip pat nutrūkta pasibaigus jo narystei LSDP.

2.4. Komisija iš paskirtų narių renka Komisijos pirmininką ir gali rinkti sekretorių. Jei sekretorius nerenkamas jo pareigas atlieka kiekvienas komisijos narys rotacijos pagrindu. Komisijos pirmininko teikimu, Komisija iš paskirtų narių skiria pirmininko pavaduotoją.

2.5. Komisijos pirmininkas vadovauja Komisijai, koordinuoja jos veiklą, šaukia ir veda Komisijos posėdžius.

2.6. Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka Komisijos pirmininko jam pavestas funkcijas bei pavaduoja pirmininką jam susirgus, išvykimo metu ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių Komisijos pirmininkas negali eiti savo pareigų.

2.7. Komisijos sekretorius protokoluoja posėdžius ir atlieka kitą organizacinį darbą.

2.8. Konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti komisijoje gali būti sudaromos etikos ir procedūrų darbo grupės.

2.9. Kiekvienas Komisijos narys priklauso vienai darbo grupei.

III SKIRSNIS. KOMISIJOS FUNKCIJOS

3.1. Komisija nagrinėja LSDP narių, partijos organų pareiškimus, skundus, kitą informaciją apie LSDP skyriaus narių elgesį ir/ar drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis.

3.2. Komisija nagrinėja LSDP statute ir skyrių įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus.

3.3. Už LSDP programos ar statuto nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, LSDP skyriaus nariui komisija savo iniciatyva gali skirti partinę nuobaudą – įspėjimą. Komisija taip pat gali siūlyti tarybai (prezidiumui) LSDP skyriaus nariui skirti partinę nuobaudą – papeikimą arba pašalinti iš LSDP, o LSDP skyriaus nariui neįvykdžius LSDP statuto 16 straipsnyje nurodytų reikalavimų – sustabdyti skyriaus nario narystę partijoje iki 12 mėnesių.

3.4. Išnagrinėjus LSDP statute ir skyrių įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus, Komisija priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo.

3.5. Komisija gali teikti siūlymus LSDP etikos ir procedūrų komisijai dėl LSDP Statuto keitimo/papildymo.

3.6. Komisija atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

3.7. Komisija teikia skyriaus susirinkimui (konferencijai) metines veiklos ataskaitas.

3.8. Komisija priima nutarimą ar delegatų rinkimų į skyriaus susirinkimus (konferencijas) metu buvo atliktos privalomos procedūros, pateikti visi reikiami dokumentai. Apie Komisijos nutarimą informuojamas skyriaus susirinkimas (konferencija).

3.9. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžiuose.

IV SKIRSNIS. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4.1. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdis. Šie posėdžiai renkami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Komisijos posėdžius kviečia pirmininkas arba jį pavaduojantis pirmininko pavaduotojas. Pirmininkas arba ne mažau kaip 1/3 Komisijos narių gali sukviesti ir neeilinį Komisijos posėdį.

4.2. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Jeigu į posėdį atvyksta mažiau kaip pusė Komisijos narių gali vykti darbotvarkėje numatytų klausimų aptarimas, tačiau sprendimai nepriimami.

4.3. Komisijos posėdžiai vyksta pagal pirmininko pateiktą darbotvarkę. Komisijos sekretorius (kai sekretorius nerenkamas – pirmininkas) ne vėliau kai prieš savaitę, o rengiant posėdį skubos tvarka – ne vėliau kaip prieš tris dienas, informuoja Komisijos narius ir suinteresuotus asmenis apie posėdžio darbotvarkę bei posėdžio vietą ir laiką. Komisija gali suinteresuotą LSDP narį pasikviesti dalyvauti posėdyje. Kvietime nurodytas asmuo privalo atvykti į Komisijos posėdį.

4.4. Komisijai rašytinį prašymą, pareiškimą, skundą ar kitokios formos kreipimąsi turi teisę pateikti LSDP skyriaus narys, jų grupė, LSDP skyriaus organas.

4.5. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius, gavę šiame skirsnyje nurodytų subjektų prašymą, pareiškimą, skundą ar kitokia forma pateiktą kreipimąsi, aptaria pateiktus svarstyti klausimus ir įtraukia juos į Komisijos darbotvarkę.

4.6. Pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretorius kontroliuoja medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, paregimą.

4.7. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę pateikti rašytinius paklausimus LSDP nariams, partijos organams. Komisija klausimus gali siųsti bei reikalingus dokumentus iš nurodytų subjektų gauti paštu/faksu/elektroniniu paštu. LSDP nariai, LSDP organas privalo teikti Komisijai atsakymą ir/ar prašomus dokumentus per paklausime nurodytą terminą, priešingu atveju – negalėjimo pateikti nurodytus dokumentus priežastis.

4.8. Komisija dėl metodinės paramos suteikimo gali pateikti prašymą LSDP etikos ir procedūrų komisijai.

4.9. Komisijos nutarimai priimami paprastai posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas posėdžio dalyvis turi teisę reikalauti įtraukti į protokolą savo atskirąją nuomonę.

4.10. Komisija klausimą išnagrinėja ir nutarimą prima per vieną mėnesį nuo visos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, gavimo dienos. Pirmininko arba pavaduotojo sprendimus, klausimas gali būti nagrinėjamas skubos tvarka.

4.11. Komisija nutarimą suinteresuotiems asmenims pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

4.12. Komisijos nutarimas dėl partinės nuobaudos – įspėjimo LSDP skyriaus nariams yra privalomas.

4.13. Komisijos nutarimai dėl partinės nuobaudos – papeikimo ir LSDP skyriaus nario pašalinimo iš partijos, o taip pat nutarimai dėl skyriaus nario narystės partijoje sustabdymo yra rekomendacinio pobūdžio. Galutinį sprendimą nurodytais kompetencijos klausimais priima skyriaus taryba (prezidiumas).

4.14. LSDP skyriaus narys, nesutinkantis su Komisijos nutarimu paskirti partinę nuobaudą – įspėjimą, turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri šiuo klausimu priima galutinį sprendimą.

4.15. LSDP etikos ir procedūrų komisijai reikalaujant Komisija privalo perduoti skyriuje pradėtą tyrimą.

V SKIRSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Nuostatai gali būti papildomi, keičiami arba pripažįstami netekusiais galios LSDP etikos ir procedūrų komisijos sprendimu.

 

LSDP Šiaulių miesto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Antanas Vaidonavičius

Close