Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) veiklos ataskaita

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) veiklos ataskaita

2018-04-03

Socialdemokratų frakcijos atstovui J. Sartauskui 2017 m. balandžio mėn. tapus Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotoju, 5 Šiaulių miesto taryboje dirbantys socialdemokratai, vykdydami LSDP Šiaulių m. skyriaus tarybos sprendimą, neprisijungė prie valdančiosios daugumos, tačiau deklaravo, kad rems atskirus miesto bendruomenei svarbius sprendimus.

2017 m. liepos mėn. socialdemokratas Gintautas Sitnikas tapo Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Frakcijos seniūnu 2017 m. gegužės 25 d. išrinktas Gedeminas Vyšniauskas, nuo birželio seniūno pavaduotojos pareigas eina Jolanta Žakarienė.

Visi 5 Socialdemokratų frakcijai priklausantys Tarybos nariai dirba miesto Tarybos komitetuose, priklauso įvairioms komisijoms, darbo grupėms:

  1. Sartauskas - Finansų ir ekonomikos komitetas, Šiaulių miesto savivaldybės strateginės plėtros taryba; Bendruomenės sveikatos taryba; UAB ” Busturas” kainų perskaičiavimo darbo grupė.
  2. Vyšniauskas - Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, Kontrolės komitetas, Antikorupcinė komisija, Saugaus eismo komisija, Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisija, Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba (PIPT), Šiaulių teritorinė ligonių kasa, Darbo grupė dėl žemės mokesčių, nekilnojamojo turto mokesčių ir žemės nuomos teritorijų nustatymo, Darbo grupė Šiaulių oro uostui plėtoti.
  3. Žakarienė - Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, Šiaulių miesto kultūros centro taryba, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2017 m. vasario 22 d. teikime ir 2017 m. birželio 21 d. teikime pateiktiems faktams ištirti narė.
  4. Žakaris- miesto ūkio ir plėtros komitetas; Šiaulių miesto 2015- 2024 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupė; Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų skaičiavimo projektų bei daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir maksimalių tarifų taikymo taisyklių parengimo darbo grupė.
  5. Žuklijienė - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja, iki 2017 m. spalio mėn.- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė, nuo spalio mėn.- šios komisijos narė, Peticijų komisijos narė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

Svarbiausi Socialdemokratų frakcijos atlikti darbai:

Įvyko 61 Socialdemokratų frakcijos posėdis. Posėdžiuose svarstyti Tarybai teikiamų sprendimų projektai, rengti susitikimai su miesto meru, administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento, Švietimo, kultūros ir sporto departamento darbuotojais, svarstyti miesto biudžeto bei kiti aktualūs klausimai.

Susitikime su savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento, Socialinių paslaugų centro atstovais aptarti socialinių darbuotojų darbo užmokesčio klausimai, su miesto kultūros įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų atstovais aptarta galimybė mieto biudžete numatyti lėšas, skirtas mokinių nemokamam edukacinių programų lankymui. Susitikime su Šiaulių oro uosto investuotojais išsiaiškintos problemos, trukdančios investicijų pritraukimui. Su UAB „Busturas“ vadovu Vaidu Seiracku aptartos bendrovės problemos bei socialdemokratų frakcijos iniciatyva Lapkričio 1-ąją bei Motinos ir Tėvo dienomis gyventojus į kapines vežti nemokamai. Dėl bendruomenėms svarbių problemų susitikta su Šiaulių futbolo akademijos, UAB „Busturas“ profesinės sąjungos atstovais, UAB „Dairūnas ir kompanija“, Jaunųjų technikų centro, buriuotojų, sporto mokyklos „Klevas“ atstovais.

Socialdemokratų frakcija surengė 15 išvažiuojamųjų posėdžių Šiaulių miesto įstaigose bei įmonėse, inicijavo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių išvyką į Kauno Milikonių ir K. Griniaus progimnazijas dėl Šiaulių miesto galimybių perimti Kauno gerąją patirtį modernizuojant mokyklas.

Lankytasi Motinos Teresės globos namuose, sporto mokyklos Atžalynas“ irklavimo ir buriavimo bazėse, Šiaulių oro uoste, UAB „ELGA“, P. Avižonio regos centre, l/d „Žiogelis“, Sanatorinėje mokykloje, Dainų progimnazijoje, AB "Šiaulių energija“, Šiaulių priklausomybių ligų centre, Moters ir vaiko klinikoje, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, VšĮ „Mūsų draugas“, Jaunųjų technikų centre. Išvažiuojamųjų posėdžių metu frakcijos nariai bendravo su įstaigų darbuotojais ir vadovais, aiškinosi kilusias problemas, ieškojo jų sprendimo būdų.

Socialdemokratų frakcija aktyviai dalyvavo rengiant 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Frakcijos siūlymais numatytos lėšos šioms reikmėms: ,,Saulės“ koncertų salės rekonstrukcijai, priestato statybai; žvyruotų gatvių individualių namų kvartaluose projektavimui, asfaltavimui, rekonstrukcijai; kitų gatvių ir šaligatvių, dviračių takų rekonstrukcijai; autobusų stotelių paviljonų įrengimui; vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimui; Šiaulių oro uosto infrastruktūros įrengimui; buriavimo elingo projektavimo darbams; Irklavimo bazės statybai Žvyro gatvėje; švietimo įstaigų baseinų, sporto bazių, teritorijų atnaujinimui, edukacinių bazių modernizavimui; mokinių edukacinių programų įgyvendinimui muziejuose ir galerijose; vaikų mokymui plaukti; bendradarbiavimo su Šiaulių aukštosiomis mokyklomis programos vykdymui; socialinių darbuotojų, kitų mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų didinimui. Padidintas finansavimas vaikų dienos centrams, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

2017 metais buvo įgyvendintos Socialdemokratų frakcijos iniciatyvos - nemokamai vežti UAB „Busturas“ autobusais savaitgaliais senjorus nuo 70 m. bei skirti lėšų tautinių kostiumų, skirtų bendrojo lavinimo mokyklose veikiančių kolektyvų dalyviams, įsigijimui.

  1. Sartauskas – frakcijos vardu parengė sprendimų projektus: Dėl patalpų Vytauto g. 101, Šiauliuose, nuomos sutarties atnaujinimo, dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo, dėl leidimo nustatyti ilgesnės trukmės kasmetines atostogas sportininkų ugdymo įstaigų treneriams. Kartu su ŠU parengė kreipimąsi į Švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę dėl inžinerijos ir informatikos mokslų pagrindu vykdomų studijų programų Šiaulių universitete.
  2. Vyšniauskas – daugiau nei dvidešimt kartų kreipėsi į Šiaulių m. savivaldybės administraciją dėl infrastruktūros, reklamos, švietimo įstaigų. Parengtas pasiūlymas sprendimo projektui dėl 150 tūkst. eurų skyrimo Centro poliklinikai rentgeno aparatui įsigyti.
  3. Žakarienė – į savivaldybės merą, administracijos direktorių, Švietimo skyrių, Miesto ūkio ir aplinkos skyrių, miesto savivaldybės administracijos aptarnavimo ir e paslaugų skyrių kreipėsi spręsdama įvairius miesto gyventojams, įstaigoms bei organizacijoms svarbius klausimus: dėl lėšų Centro pradinės mokyklos stogo remontui skyrimo, melioracijos griovių būklės Medelyno rajone, Naujojo Medelyno rajone gyventojos gauto sklypo bei iškilusių problemų, finansinės paramos miesto gyventojai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Mažosios Lietuvos, Ilmenos, Narduvos, Tolminkiemio, Martyno Mažvydo, Dainuvių, Notangos gatvėse, šakų išvežimo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, gyvenamosios vietos deklaravimo problemų, į UAB „Busturas“ - dėl neregių ir silpnaregių keliamų problemų dėl nepranešamų stotelių pavadinimų, autobusų spalvinio ženklinimo ir kt. Taip pat parengė du pasiūlymus sprendimo projektams: 2017 m, savivaldybės biudžete numatyti 10 tūkst. eurų „Saulės“ pradinei mokyklai žaidimų aikštelei su minkšta danga, skirtai priešmokyklinės grupės vaikams įrengti bei 150 tūkst. eurų Centro poliklinikai rentgeno aparatui įsigyti.
  4. Žuklijienė - į savivaldybės administraciją, kitas įstaigas kreipėsi dėl vaiko globos teisių, dėl motinystės teisių apribojimo, socialinio būsto, socialinės paramos, lygių teisių įsidarbinant, švietimo įstaigų bazės gerinimo, sporto mokyklų vadovų teisių pažeidimo, Žydų bendruomenei iškylančių problemų.

Frakcijos nariai paklausimus teikė ne tik asmeniškai, bet ir frakcijos vardu. Per 2017 m. pateikti paklausimai miesto merui dėl vaikų maitinimo organizavimo ir HN75:2016 reikalavimų įgyvendinimo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pėsčiųjų takų įrengimo prie Moters ir vaiko klinikos, šaligatvio/pėsčiųjų tako įrengimo Darbininkų gatvėje, administracijos direktoriui dėl galimo vaistinės steigimo Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, UAB „Busturas“ generaliniam direktoriui dėl nemokamo keleivių vežimo 2017 m. lapkričio 1 d.

Visi socialdemokratų frakcijos nariai nuolat susitiko su rinkėjais, apie frakcijos darbus bei iniciatyvas informavo skyriaus bičiulius bei miestiečius LSDP Šiaulių miesto skyriaus interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, pagal galimybes stengėsi išsakyti frakcijos poziciją žiniasklaidos priemonėse.

Frakcijos nariai aktyviai dalyvavo viešuose pristatymuose-diskusijose savivaldybėje, miesto švietimo, kultūros, sporto bendruomenių renginiuose, Šiaulių pramonininkų asociacijos konferencijose, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų rengtoje Verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2017“, Verslo tarybos posėdžiuose, įvairiuose miesto renginiuose, akcijose ir kt.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

Socialdemokratų frakcijos vadovas                                              Gedeminas Vyšniauskas

Close